dinsdag 21 oktober 2014


Steekpartij te paard, op 22 December 1718,  vond plaats tussen de dorpen Blaricum en Huizen

Het dorp Huizen op de kaart van Gooiland uit 1723 
De Heer Gerard Ganseb Genaamt Tengnagel,
Schout der Stad Naarden en Stedehouder
van Goyland eijssr in Cas ter eenre
       op ende jegens
Gerbrand Jansz Hogenbirk woonende tot Huijzen

Naghtglas en Thierens als Procur
van de eijsser
Zeggen dat de gedaagde sig niet en heeft ontsien op den 22 december
laasleden de Personen van Claas de Swart, en Cornelis Ploos van Amstel, met wie hij benevens Anthonij Killewig te paert van Blaricum na Huysen quam rijden, met een bloot mes in de hant te aggresseren, zonder dat zij, nog ook deze voorn Killewig hem daer toe t'sij met woorden off werken enige redenen of aanleiding gaven: Dreijgende met veele verwoestheijt hen te snijden, zodanig dat Claas de Swart door schrik en alteratie van sijn paert gevallen, en van Cornelis Ploos van Amstel daar mede is afgeraakt, waar op de mede van het sijne is afgesprongen, en den voorn. Ploos van Amstel, die sig op de vlugt hadde begeven, met hetselve bloot mes vervolgt, en hem een steek of snede in sijn rok gegeven heeft, dat de geda(agde)   eijndelijk de zelven Ploos van Amstel verlatende, sich heeft gekeert tot Antony Killewig, seggende tegens hem met grote swoetheijt, nu sal het in voor de Duyvel gelden, steeckende daer op met zijn mes verscheijdene malen naar hen Killewig, dewelke sig eijndelijk mede door de vlugt van des gedaagdes violente en dangereuze aggressie heeft gesolveert.
Alle t'welcke sijnde saken die in het land van justitie ..... niet kunnen
werden getollereert, maer andere ....... behoren te werden gestraft

----------------------------------------------------------
Criminele Rol van Naarden  11-01-1719
---------------------------------------------------------
[opmerking : het vervolg is geschreven met onduidelijke praktisch onleesbare hanepoten, waarschijnlijk door Thierens.]

Aanvulling:
Bovenstaande personen en/of familie komen ook voor in andere bronnen.
Lambert Jacobsz Keelwigh of Killewig was schout te Huizen. In het voorjaar van 1722 vlucht deze ongunstig bekendstaande schout als bankroetier naar Vianen. Door de vele schuldeisers is het vuur hem zo na aan de schenen gelegd, dat hij geen andere uitweg meer ziet dan de vlucht naar de vrije heerlijkheid Vianen.

Jacob Klaasz de Swart, een barbier, een vreemdelingh van afkomste, sijn overgrootvader was van Uijttregt.

Lucas Claasz Swart, een barbier, een vreemdelingh van afkomste, sijn grootvader was van amsterdam, ende sijn overgrootvader was van uttregt.
( Volgens Lambert Rijksz Lusigh in 1708 inwoners  van Huizen)
Gerbrand Hogenbirk was ca. 1722 blijkbaar wagenmaker. Hij daagde op 28 september, 12 oktober en 2 november 1722 Jan Willemsz de Goijer voor het gerecht omdat die zijn afspraken niet geheel nakwam. Hij heeft aan Jan Willemsz geleverd 4 nieuwe 'raaden' en zal er nog twee leveren. Ook heeft Gerbrand Hogenbirk een paard geruild tegen tien vimmen riet van Jan Willemsz.

Cornelis Ploos van Amstel was waarschijnlijk een zoon van de dominee van Blaricum Gerardus Ploos van Amstel.
____________________________________________________NOTARIS JAN NAGTGLAS
ON 3753
 
III
Gerrit Gerritsz PLOOS VAN AMSTEL. Gedoopt te Blaricum (gezindte
NH) 14.01.1703 gehuwd voor de Herv. kerk met de Wed. Jannetje
SCHAAP-van OOSTVEEN. Zij was de weduwe van Gerrit Schaap. 
Gerrit Schaap, student te Harderwijk (Theologie), later dominee.
Overleed te Huizen  06.03.1721 op leeftijd van 29 jaar. (een
kloek man) [Volgens begraafboek Herv. Kerk Huizen]
        --------------------------------------
OOSTVEEN VAN, JANNETJE. WED. VAN GERRIT SCHAAP
TR. 2e HUIZEN 17.12.1721  [Trouwboek Herv. Kerk Huizen] met
GERRIT GERRITSZ PLOOS VAN AMSTEL jongeman van Blaricum.
( d.w.z. zij trouwde na de kortste toegestane tijd van 9 maanden
na het overlijden van haar echtgenoot met een jongen van 18 jaar)
Gerrit overleed in Ned. Indie  in 1737.
____________________________________________________
Mij Notaris bekend (Stadsarchief) blz. 53. noot 61
ON 3753 : 03.11.1737
Inventaris van de overleden Gerard Gerritsz Ploos van Amstel, in
1737 overleden in Oost Indie
volgens zijn wed. geboren Jannetje
van Oostveen "Het zou onverstandig zijn haar zoon Pieter als
medeerfgenaam te benoemen. (De handel van Jannetje wordt ook
opgesomd, o.a. in klompen. Zij zal wel een monopolie positie
gehad hebben, verkregen door haar familie en andere relaties) 
           ___________________
Notaris Jan Nagtglas

ON 3753  acte 122 : 03.11.1737 [fiche 422]
Inventaris Gerardus Ploos van Amstel de jonge
Juffr. Jannnitje van Oostveen ..... woont tot Huysen ... als
voogden over haar onmondig kind Pieter Ploos van Amstel ..... op
18 September werdende den Inventaris gemaakt.....
Het Huys en Erve bij haer bewoond staande en gelegen binnen
voorsz Dorp Huysen

Van Lambert Kilwig 1 Mey gekogt 4 scheepel bouwland aan de
Goyhere Graft   f 280.--

Winkelwaren
drie honderd Ele wit ku....?
Linen dertig El koulend dato
Twee stukjes witgoed
enz...... 

Van de wed. en kinderen van Adriaan Tijmensz Blom de hofstede genaamt het
Slott of huys Ruysdaal met de landerijen daaraan, toebehoorende ,
gespecificeerd in de koopcedulle van dato 6 April 1722 .... gecoft voor f

negen en twintig Silveren lepels
Twaalf dito vorken
acht dito kleijne vorkjes
twaalf dito eijer lepeltjes
een ..... Bom ???
Vier do soutvaaten Een do mostert pot
een peperdoos
een do Theebos
drie do schaaltjes
ses do kleijne heftmesjes
twee se...yers met silveren bladen
een silver speldebakje
een silver tuyg
twee tasbeugels
een par or (oorbellen???) met sijne diamanten
een Goud horlogie
twee goude ringen
een Coralijne ketting in goud
een silveren haak
een gouden spinit? haak

    Huijs Meubelen
Acht Beddens met hoofdpeulen
drie en dertig hooft kussens

twintig bedde deekens in soorten
en ses en twintig stoelkussens

Drie kassen in soorten
twee porceleijn kassen
twee kisten
een glaase kas
drie rustbanken
twee parsen

vier en dertig stuks schilderijen
in soorten groot en kleijn

Thien theeblaadjes
Thien .....  mede in soorten groot en kleijn
Vier lessenaars
een koffertje
vijf ....... Gordijnen met de valetjes
drie kleurbakjes
nog vier andere bakjes
seasthien Tafels in soorten groot en kleijn
een hanghorlogie
twee groote bijbels

nog eenige theologise en
andere boeken, daaronder nog
eenige latijnsche
een schut
een witte boone..? sak horlogie kasje
eenige eetwaren
ses half vaten bier

tweehonderd en sestig wijnen
boeteljes, waarvan er nog
omtrent veertig vol sijn

twee en tagentig bier en wijn Glaasen
Achthien stooven
seeven tobbens
drie water emmers
een mostert mooole
twee eijsere confoore
twee do roosters
een do aspot
Vier en twintig do borden
Vier do waterpotten
twee do bierkannen
drie do trekpotten
een do quispedoor
Vijf do treesters
ses do soutvaten
een Tinnen fles
een tabac schoteltje
twaalf dito lepels
Vier koopere blaakers
twee vijsels
ses kopere ketels in soorten
acht do kandelaars
vier do schuijmspaanen
seeven strijkeijsers
drie do braadpannen
............ oorties in soorten
drie do pannetjes
Thien do theeketels in soorten
acht do Coffy kannen in soorten
drie do Lampen
twee do snuyters
twee do snuyter backen?
een do worststop sc  ..tje
ses paar do schaalen in soorten
een do oly en asijnbakje
Een kopere haart ketting
een do sbees...?
een kopere asschop
een do tang
drie plaatdek tretjes?
een haartte plaat met kopere ringen
Een kopere kruytdoos
Twaalf stalen vorken
Thien blikken theebussen in soorten
dertig aarde potten en
twintig do pannen
twaalf do rooye schotels
vijf vergiet testen
twaalf tesse tot stooven drie aarde kruijken
Twee melkkannen
Twee lantaarns
drie keulse potten

Twee houtte lepel recken
met eenige hout lepels

een partij brandhout en
omtrent vijf voer turf

nog in het schuurtje omtrent
dertig duysend qa.. dete steen
van 34 en 45 stuyvers het duysend

een paard
een chaise
twee wagentuygen
twee chaise tuygen
twee chaise kussens
een partij manden
twee vleeskuypen
een koperen potbakpan
een potje .... kooy
nog een vogelkooy
twee treften
een spuyt
een Glaasewasser

een Grote balans met twee
groote schaalen en het gewigt
in verscheijdene soorten daartoe
behoorende verenmand?

vier rollematten
een kuypje met kantovens

een ..... inkt koker
een dambord
een naaydoos met garen en lint
een naaydoos met prullen
een mandje pijpen
een halve ton? korte pijpen
een kinderkribbe
twee tafelkrante
Twee kapstocken
een wol vlaak

[vervolgens staat er iets over het Slot Ruysdael ]


zie ook van Jan Nagtglas:

3753: 31.11.1737 inventaris Gerard Ploos van Amstel (datum fout ?)

3753: 08.11.1737 Boedelscheiding Jannitje van Oostveen
3753: 08.11.1737 Boedelscheiding Pieter Ploos van Amstel 
zie ook van Adriaan Nagtglas:

3760: 17.11.1730 Attestatie Gerard Ploos van Amstel van BlaricumÄ
____________________________________________________________
HIERONDER STAAN DE LANDERIJEN VERMELD VAN GERRIT JACOBSZ,
GERRIT GERRITSZ EN VAN HUN WEDUWEN.
_____________________________________________________________
REGISTER VAN OVERGANG VAN OVERLIJDEN © LANDERIJEN OAN 115
[1727 © 1737]
OAN 115 fo. 38
Gerardus Ploos van 1727 t/m 1737
11 1/4 Schepel buyten van Gt. Tijmense             f 2.12.14
4      Schepel, 18 cop binnen van deselve          f 2. 3. 4 
1      Swat op de Naerdermaet van Jacob Silt       f 1.17. 8
1 1/4  Schepel buyten van Lamm.t. Rijksen Lustig   f 0. 7. 2
2 1/4  Schepel binnen van G. Jansen Velse          f 1. 1. 6
©©©©
OAN 115 fo. 115
Gerardus Ploos junior (Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)
No. 460  een huys genaemt het Slot                 f 5.--

2     Schepel land van Jan Soetelaer               f 1. 1. -- 
Een Camp in de Bouveenen                           f -.18.12
1 1/2 Schepel aldaer van Roetert Teunissen         f -.15.12
1     Schepel van Gt. Jacob                        f -.10. 8

                                  --------------------
OAN 115 fo. 116
Teunis Brechtersen
1 1/2 Schepel in de Bouveenen                      f -.15.12
  op de Wed. Gerard Ploos Junior
(deze weduwe was Jannetje van Oostveen. Zij hertrouwde, nadat zij
de eerste keer weduwe geworden was met de 18 jarige Gerard
Gerritsz Ploos van Amstel. Gerard overleed in 1737)
_____________________________________________________________
VERPONDINGSKOHIER NAARDEN  OAN 120  [1738 - 1740]
OAN 120  QUOHIER HUIZEN fo. 282:

Wed. Gerardus Ploos
(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)

1 1/2 Schepel binnen aen de Nengedijk
2     Schepel binnen aen de Blaerenbergh
2     Schepel binnen aen de Blaerenbergh
3     Schepel buyten aen de Oude naerdegangs
2     Schepel buyten agter 't Naerderhoog
2     Schepel buyten agter 't Naerderhoog
1 1/2 Schepel buyten de Reijsberg
3     Schepel binnen de Doorne Acker
2     Schepel buyten de Eeijbergh
1     Schepel binnen de Jonker
1 1/2 Schepel buten de star
1     Swat op Naerdermaat van Jan Fit

af 1741
----------
OAN
120 fo. 358   

Wed. Gerardus Ploos Junior
(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)Ä
No. 460  Een Huys genaemt het Slot                   f 5.--

2     Scheepel land van Jan Soetelaer                f 1. 1.--
Een Camp in de Bouwveenen                            f -.18.12
1/2   Scheepel aldaer van Roetert Teunisse           f -.15.12
1     Scheepel van Gerrit Jacobsen                   f  -.10. 8  1
1/2 Sch. in de Bouwveenen van Teunis Brechtersse   f  -.15.12
                                                                        _______________
                                                                              f 4. 1.12
______________________________________________________________
VERPONDINGSKOHIER NAARDEN OAN 122* [1753 - 1763]
OAN 122* fo. 225 (rechterblad):

Wed. Gerardus Ploos  Junior
(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)
2     Scheepel land van Jan Soetelaer                f 1. 1.--
Een   Camp in de Bouwveenen                          f  -.18.12
1 1/2 Scheepel aldaar van Roetert Teunisse           f  -.15.12
1     Scheepel van Gerrit Jacobsen                   f  -.10. 8 1
1/2 Scheepel in de Bouwveenen van Teunis Bregterse f  -.15.12
                                                            ________________
                                                                                f 4. 1.12
OAN 122* fo. 225 (linkerblad):

Wed. Gerardus Ploos Junior
(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)
No. 460
Een Huys genaamt 't Slot                             f 5.--


VERPONDINGSKOHIER NAARDEN OAN 122*  [1753 © 1763]
OAN 122* fo. 151:

Dom. Gerardus Ploos Wed.
(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)Ä
Een stuk land aan de Keverdijk                      f  4. 4.12
Het Penning Bord van Burgem. Bakker                 f  3. 4.--
1/3 In een stuk Houtgewas van Jacob Toll            f  1. 6.--
4   Swat op Naardermaat van Jan Poel                f  7.10.--
Een akker aan de Laarderweg                         f  -.15.--
Een Camp Bouwland van deselve                       f 
                                                                      _____________   
                                                                           f 16.19.12
af met 1753
Een stuk land aan de Keverdijk
    op Matthijs Tiedeman                                     f  4. 4.12
                                                                       _____________
   
                                                                            f 12.15.--
Het Penningbord op T ...                                     f  3. 4.--
                                                                      ________________
                                                                             f  9.11.--
af met 1754
4 Swat op Naardermaat op de Erven Willem Kooy       f  7.10.--
                                                                       _____________
                                                                                f  2. 1.--

Een Akker aan de Laarderweg op Paulus Guyking       f  -.15.--
                                                                           ____________
                                                                                f  1. 6.--
1/3 In een stuk Houtgewas op
Jack. Corn. en Gerard Ploos                                      f  1. 6.--
                                                                  _____________
    
                                                                                  0. 0. 0
_____________________________________________________________

Not. Mr. Jan Ploos van Amstel, Amsterdam, acte dd. 19 en 20-  
2 - 1754, staat een inventaris van de nalatenschap van Geertruid
Delhee, wed. ds. Gerrit Ploos van Amstel

(Weduwe van ds. Gerrit Jacobsz Ploos van Amstel)
land gelegen:
* buiten Naarden en de Duinen achter de laatste Stuiver
* maatland achter Huizen op de Naardermaat
* achter Blaricum op de Hilversummer hoge maat
* aan de Naardervaart en Keverdijk
* buitendijks der stad Naarden aan de Oostzijde der Zeedijk     
(of Haverland)
* buitendijks bij Muiderberg
* bij de Laarderweg

Not. idem; boedelscheiding dd 12, 13 en 19-8-1754
voor landerijen en houtgewassen bij verkoping geprovenieerd
                                                f  6751. 5.10
_____________________________________________________________
Begraafboek Hervormde kerk te Huizen.
(de genummerde graven, lagen in het kerkgebouw)
06.03.1721 Gerrit               Schaap (leeftijd 29 jaar) graf nr. ??
           (hij was de 1e echtgenoot van Jannetje Oostveen)
15.05.1783 Jacob (Gerritsz?)   Schaap (imp. f 6 ) graf nr. 49
           (hij is vermoedelijk de zoon van Gerrit en Jannetje v. Oostveen) 
26.09.1798 Pieter Ploos van Amstel   (imp. f  6 ) graf nr. 66
09.02.1802 Grietje Ploos van Amstel  (imp. f 12 ) graf nr. 66 dubb.regt
Ô
20.08.1803 Kind van Jan Pl.v. Amstel (imp. f  6 ) graf nr. 66
20.09.1790 Gerrit Ploos van Amstel  (imp. f  6 ) graf nr. 74
____________________________________________________________
GEGEVENS BETREFFENDE 'HET SLOT RUISDAEL
VERPONDINGSKOHIER NAARDEN  OAN 120  [1738 - 1740]
OAN 120  QUOHIER HUIZEN fo. 358
  

Wed. Gerardus Ploos Junior
(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)
No. 460 
Een Huys genaemt het Slot                   f 5.--

2     Scheepel land van Jan Soetelaer                f 1. 1.--
Een Camp in de Bouwveenen                            f -.18.12
1/2   Scheepel aldaer van Roetert Teunisse           f -.15.12
1     Scheepel van Gerrit Jacobsen                   f -.10. 8  1
1/2 Sch. in de Bouwveenen van Teunis Brechtersse   f ©.15.12
                                                                          ___________
                                                                              f 4. 1.12
                 
____________________________________
LOPER OP DE ORINAIRE EN EXRA VERPONDINGEN OAN 116
[1753   1761]
OAN 116 fo. 45
Dom. Gerardus Ploos wed.
1753 f 35. 4.10; 1754 f 3. 1. 8; 1755 f 3. 1. 8
1756 op een ander overgebragt.
                  ____________________

VERPONDINGSKOHIER NAARDEN OAN 124 [1770 - 1780]
OAN 124 QUOHIER    fo.
Een Huys genaamt het Slot

Wed. Dom. Gerardus Ploos
(Wed. Gerardus Gerritsz Ploos van Amstel)Ä
                _______________________

KOHIER VAN VERPONDINGEN NAARDEN OAN 122.1 [1786 - 1805]
QUOHIER VAN BLARICUM  fo. 284

Jacob Schaap
( Jacob Gerritsz Schaap, zoon van Janne¬tje Oostveen ??)
2     schepel van Jan Soetelaer                 f  1. 1.--
Een Camp in de Bouwvenen                        f  0.18.12
1 1/2 schepel van Roetert Teunisz
1     schepel van Gerrit Jacobsz

1 1/2 schepel in de Bouwvenen van  Teunis Bregters
             met 1784 op Pieter Ploos van Amstel
             met 1801 op Jan    Ploos van Amstel 
   
STEDELIJKE BELASTING OAN 107
OAN 107 FO. 183 : 23.05.1806
Jan Ploos van Amstel

NOTARIEEL NAARDEN 3777 [1757 - 1758]
fo. 44 Jacob Schaap out Scheepen
fo 9 en 56 Adriaan Blom

NOTARIEEL NAARDEN 3790 [1783 - 1784]
fo. 82 en 118 Pieter Ploos van Amstel

Kadaster Blaricum 1832
Jan Ploos van Amstel, bouman uit Huizen (alleen de gronden
opgenomen uit de Bouwvenen, in die tijd sectie B, later C)
                             centiare
B 833 weiland         14040
B 834 weiland         11620
B 835 bosch/hakhout   13320
B 836 bouwland         5450
B 837 bouwland         5720
B 840 bosch/hakhout    8050

  
N3753122.737   overgenomen van PLOOSAMS.F72

22.09.2000

Notaris Jan Nagtglas
ON 3753  acte 93 - 107 fiche 420
              93: 18.01.1737
             105: 18.06.1737
             107: 19.06.1737
ON 3753 acte 107 - 119 fiche 421
             108: 28.06.1737
             109:
             110: 19.07.1737
             111: 13.08.1737
             112: 15.08.1737
             119: 31.10.1737
ON 3753 acte 119 - 122 fiche 422
             121: 31.10.1737
             122:  3.10.1737      

__________________________________________________________

PLOOS VAN AMSTEL 
N3753122.737Hilversum 2 January 1828.  
 den heere Staatsraat Gouverneur van Noord Holland 
( SAGV  Collectie Perk 109) 


HISTORIE VAN HET GOOI, GOOIERS EN ERFGOOIERS